Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

 1. 1.       Všeobecná ustanovení

-          Kupující odesláním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve zvláštní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka

Údaje o obchodníkovi

Petr Šimic

Svojsíkova 16/2667

Ústí nad Labem-Severní Terasa 40011

IČ 75999781

DIČ CZ7809012893

Plátce DPH

 

 1. 2.       Předmět smlouvy

-          Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Ostatní údaje jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

2.1. ARMYBUTIK (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

-          bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

-          vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

-          vybavené českými návody k obsluze, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

 

 1. 3.       Místo plnění

-           Místem plnění je sklad prodávajícího

  

 1. 4.       Objednání zboží, uzavření smlouvy

 

-          Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

-          Okamžikem odeslání objednávky je uzavřena kupní smlouva

-          Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně

-          Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou

-          Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí

-          Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce

-          V některých případech umožňuje internetový obchod vytvořit Poptávku, nebo Před-rezervaci (Předobjednávku) na zboží, které není skladem. Odesláním Poptávky, nebo Před-rezervace není automaticky uzavřena kupní smlouva – k jejímu uzavření je potřeba písemné potvrzení nabídky Dodavatatele.

 

 1. 5.       Cena a placení

-          Nabídkové ceny uvedené na stránkách ARMYBUTIK.CZ jsou platné v okamžiku odeslání Objednávky. Při odeslání Poptávky, nebo Před-rezervace může být cenu upřesněna Prodávajícím a Kupující je oprávněn nabídku odmítnout, nebo přijmout

-          Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího

-          Kupní cenu je Kupující povinen uhradit do 3 pracovních dní od výzvy Prodávajícího. V případě neuhrazení kupní ceny je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy

-          Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny

-          Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem

-          Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak

-          V případě, že Kupující objedná zboží do země používající měnu EURO, je povinen zadat objednávku v měně EURO. Pokud tak neučiní, bude mu objednávka změněna na měnu EURO dodatečně a případné kurzové rozdíly je kupující povinen uhradit

 

 1. 6.       Slevy

-         

6.1.  Slevové a dárkové kupóny

-          Slevové a dárkové kupóny může kupující uplatnit do jednoho roka dní od pořízení od prodávajícího. Prodávající si může vyžádat doložení oprávněnosti kupónu předložením prodejního dokladu. V případě, že kupující není schopen zajistit předložení prodejního dokladu ke kupónu, je prodávající oprávněn kupón neuznat.

 

 1. 7.       Dodací lhůta

-          Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky

-          V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 1 pracovního dne

-          Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím

-          Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty

-          U zboží, které není skladem, může být uvedena obvyklá doba dodání. Tato doba vyjadřuje obvyklou a pravděpodobnou dobu dodání, podle zkušeností prodávajícího, nejde však o závaznou dobu dodání

 

 1. 8.       Rozdělení objednávky

-          V případě, že objednávka obsahuje více položek s tím, že některé jsou skladem a některé skladem nejsou, je prodávající oprávněn do 3 dní od obdržení objednávky objednávku rozdělit a vyexpedovat položky, které jsou v tom okamžiku skladem.

-          O expedování rozdělené objednávky je prodávající povinen kupujícího informovat předem (telefonicky, e-mailem, sms)

-          Položky, které zbývají dodat z rozdělené objednávky budou dodány po jejich naskladnění

 

 1. 9.       Dopravní podmínky, poštovné, rezervace

-        

-          Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a naší firmě. Faktura (daňový doklad) jsou přiloženy v balíku se zbožím

-          V den odeslání zásilky odešle prodávající kupujícímu informační e-mail s číslem balíku, jménem přepravní služby, seznamem expedovaného zboží a dobírkovou částkou

-          Tímto e-mailem se bere kupující za informovaného o odeslání zásilky a jeho povinností je balík převzít

-          V případě, že se zásilka prodávajícímu vrátí z jakéhokoliv důvodu, způsobeného kupujícím (nevyzvednutá, špatné telefonní číslo, nezastižen apod.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení nákladů na dopravu

-          V případě, že kupující požaduje opakované odeslání, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu předchozí náklady na dopravu a změnit způsob platby na platbu předem. V takovém případě zašle prodávající kupujícímu e-mailem zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení je zásilka znovu odeslána. V případě, že zálohová faktura není uhrazena do 3 pracovních dní, je prodávající oprávněn objednávku zrušit. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na úhradu vynaložených nákladů na dopravu.

9.1. Rezervace zboží

-          Prodávající se zavazuje rezervovat zboží, které si kupující objednal a je skladem, po dobu 3 pracovních dní

-          Kupující je povinen odebrat zboží rezervované k osobnímu odběru na prodejně, nebo převzít zásilku odeslanou v této lhůtě

 

 1. 10.   Záruka, servis, reklamace, výměny

-          Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji

-          Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky

-          Nové zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců

-          Použité zboží, které je zřetelně označeno jako "použité" je dodáváno se zárukou 6 měsíců

-          Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace

-          Balík se zbožím určeným do reklamace označte velkým nápisem REKLAMACE. Tím nám pomůžete urychlit vyřešení

-          Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

-          Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

-          V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

-          Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 1. 11.   Odstoupení od smlouvy

-          Na základě zákona. č. 40/1964 Sb. § 53 odst. 7 má kupující právo odstoupit od smlouvy do  14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí být poškozené. Kupující může zboží vyzkoušet. Uhrazenou cenu zboží a poštovného (při vrácení veškerého zboží z objednávky) je prodávající povinen vrátit zpět spotřebiteli do 14 dní, pokud tento odstoupil ve lhůtě a vrátil zboží v bezvadném stavu.Prodávající je povinen dle zákona vrátit kupujícímu poštovné ve výši nejlevnějšího způsobu doručení uvedeného na stránkách.*

-          Na základě zákona. č. 40/1964 Sb. § 53 odst. 10 má prodávající právo na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vracením zboží. Náklady s vracením zboží se posuzují individuálně. Může jít o náklady na znovu zabalení zboží, označení prodejními etiketami, vyčištění zboží, přijetí zboží na sklad a podobně.

-          Adresa pro vracení zboží je: ARMYBUTIK Masarykova 175 Ústí nad Labem 40001(zasílejte výhradně na tuto adresu ne na poštu apod.)

9. Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou  převzaty! K zásilce přiložte kopii kupního dokladu a volně psanou žádost o vrácení peněz + číslo účtu, na které mají být zaslány, nebo žádost o výměnu za jiné zboží.

Při výměně zboží hradí poštovné zákazník.

 

 1. 12.   Omezení prodeje výrobků

-          Balistické ochranné prostředky (neprůstřelné vesty, pláty atd.) dodáváme pouze koncovým zákazníkům starším 18ti let v rámci České republiky. Jejich prodej do zahraničí není možný.

 

 1. 13.   Závěrečná ustanovení

-          Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

 1. 14.   Ochrana osobních údajů

-          Provozovatel e-shopu, firma ARMYBUTIK neposkytne svěřené údaje třetí osobě. Portál Heureka, který zasílá hodnotící dotazníky, je pouze technickým správcem služby a nepracuje s osobními údaji zákazníků. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se jednorázovým zasláním dotazníku.

*Podle zákona vrací prodejce všechny peníze včetně nákladů na dodání. Nový občanský zákoník tedy spotřebiteli výslovně přiznává i právo na vrácení poštovného za původní zásilku, tedy směrem od prodejce ke kupujícímu. Pokud jste ale při objednávce zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí vám jen peníze odpovídající tomu nejlevnějšímu způsobu. Osobní odběr se ale mezi tyto možnosti nepočítá.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace